Chủ nhật, 13/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 379

Thời khóa biểu số 1 - buổi sáng ( Thực hiện từ 16-8-2017)

 

THỨ
TIẾT

12A1

(Chúc)

12A2

(Hoài)

12A3

(Bùi Hằng)

12A4

(Lê Yến)

12A5

(Hải)

12A6

(Chín)

11A1

(Sáu)

11A2

(Trang)

11A3

(Nghĩa)

11A4

(Nghi)

2

1

Chàocờ - Chúc

Chàocờ - Hoài

Chàocờ - Bùi Hằng

Chàocờ - Lê Yến

Chàocờ - Hải

Chàocờ - Chín

Chàocờ - Sáu

Chàocờ - Trang

Chàocờ - Nghĩa

Chàocờ - Nghi

2

Sử - Tú

NNgữ - Nhạn

Tin - Việt

Địa - Hoài

C Nghệ - Nghĩa

Toán - Bùi Hằng

Toán - Hồng

Toán - Huyền

VănBS - Sáng

Hoá - Trang

3

Tin - Việt

Văn - Chúc

NNgữ - Nhạn

Toán - Lê Yến

Hoá - Trang

Toán - Bùi Hằng

Toán - Hồng

Toán - Huyền

GDCD - Tú

Anh BS - Thuỷ

4

GDQP - Sùng

Văn - Chúc

Văn - Chín

Toán - Lê Yến

VănBS - Hải

C Nghệ - Nghĩa

Lý - Sáu

GDCD - Tú

NNgữ - Thuỷ

Văn - Nghi

5

Văn - Chúc

Sinh - P.Bình

Văn - Chín

GDQP - Sùng

Văn - Hải

Tin - Việt

Sử - Tú

Lý - Sáu

NNgữ - Thuỷ

Văn - Nghi

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

VănBS - Chúc

GDQP - Sùng

Sử - B Hà

NNgữ - N.Hằng

Văn - Hải

Thể - Đạt

Văn - Chín

ToanBS - Huyền

Văn - Sáng

C Nghệ - Nghĩa

2

Sinh - P.Bình

NNgữ - Nhạn

Thể - Đạt

Anh BS - N.Hằng

Văn - Hải

NNgữ - Toàn

Văn - Chín

C Nghệ - Nghĩa

Văn - Sáng

Địa - Hoàn

3

NNgữ - N.Hằng

Anh BS - Nhạn

C Nghệ - Nghĩa

Thể - Đạt

Tin - Việt

NNgữ - Toàn

Địa - Hoàn

Lý - Sáu

Sinh - P.Bình

Hoá - Trang

4

Lý - Sáu

VănBS - Chúc

Sinh - P.Bình

Sử - B Hà

Thể - Đạt

Tin - Việt

ToanBS - Hồng

Văn - Nghi

Hoá - Trang

Toán - Huyền

5

C Nghệ - Nghĩa

Lý - Sáu

Văn - Chín

Tin - Việt

NNgữ - Toàn

Hoá - Trang

Sinh - P.Bình

Văn - Nghi

ToanBS - Hồng

GDQP - Sùng

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

NNgữ - N.Hằng

Hoá - Toại

GDCD - Quyên

Sử - B Hà

GDQP - Sùng

Văn - Chín

Thể - Lâm

NNgữ - Thuỷ

C Nghệ - Nghĩa

Tin - Trường

2

Anh BS - N.Hằng

GDCD - Quyên

Hoá - Toại

ToanBS - Lê Yến

Thể - Đạt

Văn - Chín

NNgữ - Thuỷ

Hoá - Trang

GDQP - Sùng

Sử - Tú

3

Toán - Hoà

Thể - Đạt

VănBS - Chín

Hoá - Toại

Sử - B Hà

Hoá - Trang

C Nghệ - Nghĩa

Địa - Hoàn

Thể - Lâm

Lý - Phùng Hà

4

Toán - Hoà

NNgữ - Nhạn

Sử - B Hà

NNgữ - N.Hằng

Toán - Lê Yến

Thể - Đạt

Tin - Trường

GDQP - Sùng

Sử - Tú

NNgữ - Thuỷ

5

GDCD - Quyên

ToanBS - Hoà

NNgữ - Nhạn

C Nghệ - Nghĩa

Toán - Lê Yến

Sử - B Hà

Hoá - Trang

Sử - Tú

Lý - Phùng Hà

NNgữ - Thuỷ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

NNgữ - N.Hằng

Toán - Hoà

Lý - Sáu

Hoá - Toại

Hoá - Trang

GDCD - Quyên

Toán - Hồng

Tin - Trường

Anh BS - Thuỷ

Thể - Dũng

2

Tin - Việt

Toán - Hoà

Hoá - Toại

NNgữ - N.Hằng

Sinh - Lữ

Anh BS - Toàn

Toán - Hồng

NNgữ - Thuỷ

Địa - Hoàn

Văn - Nghi

3

Văn - Chúc

Tin - Việt

ToanBS - Bùi Hằng

Sinh - Lữ

NNgữ - Toàn

Địa - Hoàn

NNgữ - Thuỷ

Thể - Lâm

Hoá - Trang

Văn - Nghi

4

Văn - Chúc

Lý - Sáu

Địa - Hoàn

Tin - Việt

GDCD - Quyên

ToanBS - Bùi Hằng

Tin - Trường

Văn - Nghi

Toán - Hồng

Toán - Huyền

5

ToanBS - Hoà

Văn - Chúc

Tin - Việt

GDCD - Quyên

Địa - Hoàn

Sinh - Lữ

Lý - Sáu

Văn - Nghi

Toán - Hồng

Toán - Huyền

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Thể - Đạt

C Nghệ - Nghĩa

GDQP - Sùng

Văn - Hải

Sử - B Hà

Lý - Nhung

Hoá - Trang

Tin - Trường

NNgữ - Thuỷ

Toán - Huyền

2

Lý - Sáu

Sử - Tú

Toán - Bùi Hằng

Văn - Hải

Lý - Nhung

Sử - B Hà

VănBS - Chín

VănBS - Nghi

Tin - Trường

ToanBS - Huyền

3

Sử - Tú

Địa - Hoài

Toán - Bùi Hằng

Thể - Đạt

Tin - Việt

GDQP - Sùng

NNgữ - Thuỷ

Sinh - P.Bình

Toán - Hồng

VănBS - Nghi

4

Địa - Hoài

Tin - Việt

Lý - Sáu

Lý - Nhung

Toán - Lê Yến

Văn - Chín

GDQP - Sùng

Hoá - Trang

Toán - Hồng

Sinh - Kim

5

SHL - Chúc

SHL - Hoài

SHL - Bùi Hằng

SHL - Lê Yến

SHL - Hải

SHL - Chín

SHL - Sáu

SHL - Trang

SHL - Nghĩa

SHL - Nghi

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Thể - Đạt

Hoá - Toại

Toán - Bùi Hằng

Toán - Lê Yến

Lý - Nhung

VănBS - Chín

GDCD - Tú

Toán - Huyền

Thể - Lâm

NNgữ - Thuỷ

2

Toán - Hoà

Thể - Đạt

Toán - Bùi Hằng

Toán - Lê Yến

NNgữ - Toàn

Lý - Nhung

Thể - Lâm

Toán - Huyền

Tin - Trường

GDCD - Tú

3

Toán - Hoà

Sử - Tú

Thể - Đạt

Văn - Hải

Anh BS - Toàn

Toán - Bùi Hằng

Anh BS - Thuỷ

Thể - Lâm

Lý - Phùng Hà

Tin - Trường

4

Hoá - Toại

Toán - Hoà

NNgữ - Nhạn

VănBS - Hải

Toán - Lê Yến

Toán - Bùi Hằng

Văn - Chín

NNgữ - Thuỷ

Văn - Sáng

Thể - Dũng

5

Hoá - Toại

Toán - Hoà

Anh BS - Nhạn

Lý - Nhung

ToanBS - Lê Yến

NNgữ - Toàn

Văn - Chín

Anh BS - Thuỷ

Văn - Sáng

Lý - Phùng Hà

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

THỨ
TIẾT

11A5

(Kim)

11A6

(Sùng)

11A7

(P.Bình)

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Chàocờ - Kim

Chàocờ - Sùng

Chàocờ - P.Bình

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - Kim

VănBS - Mừng HĐ

Lý - Sáu

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Lưu

Sinh - Kim

VănBS - Mừng HĐ

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Lưu

NNgữ - Nhạn

Sinh - P.Bình

 

 

 

 

 

 

 

5

C Nghệ - Nghĩa

NNgữ - Nhạn

ToanBS - Lưu

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

NNgữ - Nhạn

Toán - Lưu

Văn - Mừng HĐ

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Chúc

Toán - Lưu

Văn - Mừng HĐ

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - Chúc

Lý - Tùng

GDQP - Sùng

 

 

 

 

 

 

 

4

GDQP - Sùng

Văn - Mừng HĐ

Địa - Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

5

Lý - Tùng

Văn - Mừng HĐ

NNgữ - Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán - Lưu

Sử - Tú

NNgữ - Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Lưu

C Nghệ - Nghĩa

Hoá - Mai

 

 

 

 

 

 

 

3

Anh BS - Nhạn

Hoá - Mai

Tin - Trường

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - Trang

Địa - Hoàn

Toán - Lưu

 

 

 

 

 

 

 

5

Địa - Hoàn

GDQP - Sùng

Toán - Lưu

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

VănBS - Chúc

NNgữ - Nhạn

Thể - Đinh Hải

 

 

 

 

 

 

 

2

GDCD - Tú

Anh BS - Nhạn

Lý - Sáu

 

 

 

 

 

 

 

3

Thể - Đinh Hải

Tin - Trường

Sử - Tú

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - Trang

Thể - Đinh Hải

Anh BS - Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

5

Tin - Trường

GDCD - Tú

NNgữ - Nhạn

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Văn - Chúc

Lý - Tùng

Toán - Lưu

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Chúc

Hoá - Mai

C Nghệ - Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

3

Lý - Tùng

ToanBS - Lưu

Hoá - Mai

 

 

 

 

 

 

 

4

ToanBS - Lưu

Tin - Trường

GDCD - Tú

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - Kim

SHL - Sùng

SHL - P.Bình

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Tin - Trường

Thể - Đinh Hải

Văn - Mừng HĐ

 

 

 

 

 

 

 

2

NNgữ - Nhạn

Toán - Lưu

Văn - Mừng HĐ

 

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - Nhạn

Toán - Lưu

Thể - Đinh Hải

 

 

 

 

 

 

 

4

Sử - Tú

Văn - Mừng HĐ

Tin - Trường

 

 

 

 

 

 

 

5

Thể - Đinh Hải

Văn - Mừng HĐ

Toán - Lưu

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Việt
Nguồn tin: admin

Viết bình luận

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088