THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ:Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Điện thoại:024.39820088

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088