Thứ tư, 10/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 176

THỜI KHÓA BIỂU ÔN BUỔI 2- KHỐI 12 (Áp dụng từ ngày 15/3/2021)

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Năm học 2020 - 2021

Học kỳ 2 – ÔN SỐ 3

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 15 tháng 03 năm 2021

ÔN BUỔI CHIỀU-KHỐI 12

 

THỨ
TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NNgữ - Ng. Hằng

NNgữ - Toàn

GDCD - Quyên

Toán - Hòa

Sử - Hà

Toán - Thảo

Văn - Chín

Toán - Hương

 

 

3

Sử - Hà

NNgữ - Toàn

Địa - Hoài

Địa - Hoàn

Toán - Hòa

GDCD - Quyên

Toán - Toản

Toán - Hương

 

 

4

Văn - Chín

Toán - Hương

Văn - Nghi

NNgữ - Toàn

GDCD - Quyên

Sử - Hà

Toán - Toản

Địa - Hoài

 

 

5

Toán - Thảo

GDCD - Quyên

Toán - Toản

Sử - Hà

Địa - Hoàn

NNgữ - Ng. Hằng

Địa - Hoài

Văn - Nghi

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - Thảo

Toán - Hương

Toán - Toản

Toán - Hòa

Văn - Chúc

Văn - Hải

Văn - Chín

NNgữ - Nhạn

 

 

3

Toán - Thảo

Toán - Hương

Toán - Toản

Toán - Hòa

NNgữ - Liên

Văn - Hải

Văn - Chín

NNgữ - Nhạn

 

 

4

Văn - Chín

Văn - Chúc

NNgữ - Liên

Văn - Hải

Toán - Hòa

Toán - Thảo

Toán - Toản

NNgữ - Nhạn

 

 

5

Văn - Chín

Văn - Chúc

NNgữ - Liên

Văn - Hải

Toán - Hòa

Toán - Thảo

NNgữ - Nhạn

Toán - Hương

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - Hoài

Sử - Tú

NNgữ - Liên

NNgữ - Toàn

Văn - Chúc

NNgữ - Ng. Hằng

GDCD - Quyên

Văn - Nghi

 

 

3

GDCD - Quyên

Địa - Hoài

Sử - Tú

NNgữ - Toàn

Văn - Chúc

NNgữ - Ng. Hằng

NNgữ - Nhạn

Văn - Nghi

 

 

4

NNgữ - Ng. Hằng

NNgữ - Toàn

Văn - Nghi

GDCD - Quyên

NNgữ - Liên

Văn - Hải

NNgữ - Nhạn

Sử - Tú

 

 

5

NNgữ - Ng. Hằng

Văn - Chúc

Văn - Nghi

Văn - Hải

NNgữ - Liên

Địa - Hoài

Sử - Tú

GDCD - Quyên

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Trường THPT Bắc Lương Sơn

Địa chỉ: Xóm Đình - Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

Email: c3bacluongson@hanoiedu.vn

Điện thoại: 024.39820088